Hrvatski internetski tečaj e-tečaj hrvatskoga jezika

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska matica iseljenika i Sveučilišni računski centar SRCE organiziraju e-tečaj hrvatskoga jezika za početnu razinu učenja. Tečaj je namijenjen osobama koji hrvatski jezik ne znaju ili znaju samo osnove hrvatskoga.  

Program
Tečaj HiT-1 oblik je učenja na daljinu. To je tečaj koji se provodi putem sustava za e-učenje, a uključuje i obavezna 24 nastavna sata s lektorom putem interneta (Skype i Webinar). Budući da je ovaj tečaj utemeljen na platformi Moodle, polaznici nužno trebaju vladati osnovnim računalnim vještinama. Tečaj nije u obliku softvera koji se može kupiti i koji ostaje polaznicima na uporabu i nakon njegova završetka, nego se provodi uporabom nastavnih materijala u platformi za e-učenje kojoj je pristup moguć samo za vrijeme trajanja tečaja.
HiT-1 sastoji se od 7 nastavnih cjelina za čije ovladavanje polaznici imaju na raspolaganju ukupno 12 tjedana. Za ovladavanje gradivom svake cjeline (2-6), osim uvodne i završne, polaznicima su na raspolaganju dva tjedna. Uvodna nastavna cjelina (1. cjelina) obuhvaća uvod u tečaj i ovladavanje hrvatskim glasovima i slovima. Završna nastavna cjelina (7. cjelina) sastoji od ponavljanja i završnoga ispita. Njih dvije traju svaka po jedan tjedan. Svaka nastavna cjelina završava kratkim testom kojim se procjenjuje napredak polaznika. Svaki se test rješava isključivo u vrijeme koje je za to unaprijed određeno.
Sudjelovanje
Da bi se tečaj uspješno završio, polaznici trebaju redovito provoditi vrijeme čitajući, pišući i uvježbavajući jezik različitim aktivnostima i zadatcima putem sustava za e-učenje. Aktivnost učenika na e-tečaju putem sustava za e-učenje istovrijedna je pohađanju nastave (prisutnosti na nastavi) u klasičnom obrazovnom sustavu te je stoga bitan dio pohađanja tečaja. Ako polaznici tijekom dva tjedna ne pokažu nikakvu aktivnost u određenoj nastavnoj cjelini, smatrat će se da su odustali od pohađanja tečaja.
Unutar svake nastavne cjeline tijekom dva tjedna predviđena za njezino ovladavanje samostalno i pojedinačno – polaznici ovladavaju gradivom brzinom i intenzitetom koji im najviše odgovara. Međutim, polaznici su obvezni komunicirati s lektorom dva puta tjedno u unaprijed određeno vrijeme (komunikacija putem interneta u stvarnome vremenu). Ako polaznik nije u mogućnosti prisustvovati nastavi u živo, o tome treba obavijestiti lektora najmanje dan ranije. Neodržanu nastavu nije moguće nadoknaditi.
Ustroj nastavih cjelina
Svaka se nastavna cjelina sastoji od tekstova usmjerenih na razvijanje komunikacijske sposobnosti i s naglaskom na temeljnim jezičnim strukturama. Sva važna objašnjenja i upute navedeni su na hrvatskome, engleskome i španjolskome jeziku.
Svaka nastavna cjelina sadržava:
pisani i govoreni tekst
leksičke i gramatičke vježbe
aktivnosti za uvježbavanje izgovora
aktivnosti za samoprocjenjivanje znanja
interaktivne jezične aktivnosti
domaće zadaće
rječnik
kulturološke informacije o Hrvatskoj
test kojim se provjerava gramatika i leksik određene cjeline
Završni ispit
Završni ispit sastoji se od dva dijela: pismenoga i usmenoga. Pismeni se dio ispita sastoji od komunikacijskoga dijela, ispitivanja poznavanja jezičnih struktura (gramatike) i kratkoga sastavka o poznatoj temi. Usmeni se dio ispita sastoji od pripremljenoga govora i razgovora s ispitnim povjerenstvom. Usmeni se dio ispita provodi putem interneta (Skype ili Webinar) u unaprijed određeno vrijeme.
Polaznici tečaja koji polože završni ispit dobit će i Potvrdnicu o sudjelovanju na tečaju i Prijepis ocjena Sveučilišta u Zagrebu. Sudionici koji ne polože bilo koji od dijelova završnoga ispita dobivaju samo Potvrdnicu o sudjelovanju.
Tehnički zahtjevi
osnovne informatičke vještine
računalo sa zvučnicima, slušalice i mikrofon (obavezni)
web-kamera
internetska veza (preporučujemo širokopojasnu)
najnovija inačica programa Internet Explorer ili Mozilla ®
Troškovi – Cijena e-tečaja: 500 eura – Polaznici sami snose troškove koji nastanu zbog uporabe interneta, ti troškovi nisu dio cijene tečaja.
Upis na e-tečaj
Polaznik je službeno upisan na tečaj kada Sveučilište u Zagrebu primi uplatu akademske naknade (500 eura). Nakon upisa na tečaj sudionik će putem e-maila dobiti lozinku za uporabu sustava za e-učenje. Tjedan dana nakon polaganja završnoga ispita lozinka će prestati vrijediti.
MOGUĆNOST STIPENDIJE
Napomena: U slučaju da polaznik odustane od tečaja u bilo kojemu trenutku, uplaćeni se novac ne vraća.
Rok za prijavu i uplatu akademske naknade:
Jesenski semestar
7. rujna – 29. studenoga 2020. (prijave do 28. kolovoza 2020.)
Proljetni semestar
8. ožujka – 30. svibnja 2021. (prijave do 26. veljače 2021.)
Videoprilozi o tečaju
• E-učenje hrvatskoga jezika – CROnline
Za iscrpnije informacije, kao i za slanje obrasca za prijavu na tečaj, možete se javiti na e-mail adresu ecroatian@gmail.com.
Sveučilište u Zagrebu
E-tečaj hrvatskoga jezika
(Marija Bošnjak / Lidija Cvikić)
Hrvatska matica iseljenika
Odjel za školstvo, znanost i sport
(Lada Kanajet Šimić)