Željko Pakledinac, dopredsjednik DSHVa: Otvoreno pismo predsjedniku DSHVa

Politika
Typography

Ostao sam u obvezi da Vam dostavim pisani dokument i ukažem samo na dio pravnih grešaka-propusta koje činite u dužem vremenskom periodu, a na štetu stranke i članstva Poštovani predsjedniče, gospodine Tomislave Žigmanovu:  

„Kao ozbiljan čovjek i čovjek koji želi dobro kako Vama i sebi, tako i ostalim pripadnicima hrvatske nacionalne zajednice, nakon Izvanredne sjednice Predsjedništva DSHV-a, koju ste sazvali za dan, 2.12.2020.godine, ostao sam u obvezi da Vam dostavim pisani dokument i ukažem samo na dio pravnih grešaka-propusta koje činite u dužem vremenskom periodu, a na štetu stranke i članstva.
Na početku ovoga moga dopisa, želim da Vam ukažem na jednu činjenicu a to je, Poštovani predsjedniče, Tomislave Žigmanov, ne gledajte u meni neprijatelja i nekoga ko hoće da vas ruši, ko je protiv hrvatske zajednice, tko unosi nemire,..... Ne ja vam samo ukazujem na propuste koje činite, da li namjerno ili ne namjerno.... Morate da pravite razliku izmedju onih kojima je na prvome mjestu funkcija pa zajednica i mene kome je ipak zajednica na prvome mjestu. za sada sam u manjini, ali ja duboko vjerujem u promjene.
Sada ću se Poštovani predsjedniče, fokusirati na dio normativnih akta DSHV-a i ukazati na najvažnije povrede.
Članak 16.Statuta DSHV-a
“Prava člana DSHV-a su:
-ravnopravno s drugim članovima sudjelovati u aktivnostima DSHV-a,
-slobodno izražavati svoje mišljenje u okviru tjela DSHV-a,
-slobodno davati prijedloge I pokretati inicijative za rad DSHV-a,
-biti pravodobno I adekvatno obavešten o radu DSHV-a, o radu zastupnika I vijećnika u 
 Skupštinama Republike, Autonomne pokrajine vojvodine, lokalnih samouprava I o raspolaganju 
 sredstvima DSHV-a,
-davati mišljenje I ocjene o radu tjela DSHV-a,
-sudjelovati u kreiranju I ostvarivanju politike DSHV-a,
-dobiti zaštitu DSHV-a ako bude ugrožen zbog obavljanja stranačkih aktivnosti,
-birati I biti biran u tjela DSHV-a,
-ostvarivati I druga prava sukladno Statutu I odlukama upravljanja DSHV-a.”
 
Članak 30. Statuta DSHV-a
„Tjela upravljanja DSHV-om su:
-Skupština
-Vijeće,
-Predsjedništvo,
-Prijedsednik,
-Nadzorni odbor“
Članak 36.
“Vijeće DSHV-a:
-provodi odluke Skupštine I utvrdjuje politiku stranke,
-na prijedlog predsjednika DSHV-a iz redova članova Predsjedništva bira zamjenika predsjednika i 5 dopredsjednika,
-na prijedlog predsjednika DSHV-a bira I razrešava tajnika stranke-DA LI JE IZABRAN
-razmatra I usvaja godišnje izvešće predsjednika DSHV-a o radu stranke,
-donosi pravilnike o izborima u DSHV-u, stegovnoj odgovornosti, članarini I Poslovniku o radu,
-donosi izborni program, odlučuje o sudjelovanju na izborima I imenuje izborni stožer,
-odlučuje o izbornim i predizbornim koalicijama,
-utvrdjuje, na prijedlog predsjedništva, listu kandidata za Skupštinu Srbije, AP
 Vojvodine, lokalnih samouprava, kandidate za izvršnu vlast i daje suglasnost 
odborima podružnica na liste kandidata za lokalnim izborima,
-analizira rezultate izbora,
-donosi odluke o žalbama kao drugostjepeno tjelo,
Donosi proračun prihoda I rashoda I odobrava završni račun,
-imenuje I razrješava glavnog urednika I članove redakcije stranačkog glasila “Glas Ravnice”,
Odlučuje o imenovanju urednika web stranice DSHV-a,
-odlučuje o suradnji sa srodnim političkim organizacijama u zemlji I inozemstvu,
-odobrava planove aktivnosti svih podružnica,
-donosi odluku o prestanku rada podružnice DSHV-a,
-formira povjerenstva I komisije,
-kooptira na prijedlog odbora Podružnice I Predsjedništva, nove članove Vijeća, dopredsjednika DSHV-a najviše do jedne trećine članova Vijeća,
-pokreće pitanje nepoverenja predsjedniku stranke u upućuje prijedlog Skupštini za njegovom smjenom na izvanrednoj Skupštini,
-pokreće pitanje nepoverenja I smenjuje dopredsjednike, članove predsjedništva I Vijeća,
-odlučuje o zasnivanju radnih odnosa,
-odlučuje o kupnji osnovnih sredstava I otudjenju istih,
-odlučuje o spajanju I razdvajanju mjesnih organizacija u cilju efikasnijeg rada DSHV-a,
-donosi prijedlog o prestanku rada DSHV-a I upućuje Skupštini na usvajanje,
-obavlja I druge poslove u skladu sa Programom, statutom I odlukama Skupštine DSHVa”
 
Članak 38.
Članovi Predsjedništva su:
-predsjednik,
-zamjenik predsjednika,
-10 članova, od kojih 5 članova bira Skupština, a 5 članova Predsjedništva koje predloži predsjednik DSHV-a, a Skupština potvrdjuje,
-i članovi po funkciji i to predsjednik Mladeži DSHV-a, predsjednica Foruma žena DSHV-a i predsjednici Podružnica.“
Napomjena: Poštovani predsjedniče DSHV-a, Tomislave Žigmanov, da li je i jedna odluka donešena na Izvanrednim sjednicama pravno valjana.
 
Članak 39.
„Predsjedništvo DSHV-a
-utvrdjuje i vodi politiku stranke izmedju dva zasedanja Vijeća DSHV-a,
-izvršava Odluke Skupštine i Vijeća,
-donosi odluke i zauzima stavove o aktuelnim političkim i drugim pitanjima,
-procenjuje rad stranačkih dužnosnika u tjelima vlasti,
-analizira provedbu izbornih ciljeva i strategije DSHV-a,
-donosi Poslovnik o radu, upute o prijemu novih članova, o postupcima pri izlasku iz DSHV-a, o sačinjavanju godišnje analize rada mjesnih organizacija i podružnica, propisuje formu i sadržaj članske iskaznice,
-donosi odluku o visini članarine,
-donosi odluke o najmu, renoviranju i opremanju stranačkih prostorija,
-utvrdjuje godišnji financijski plan,
-vodi kadrovsku politiku stranke
-briše članove iz evidencije članstva u DSHV-u,
-na prijedlog predsjednika utvrdjuje resorna zaduženja dopredsjednicima,
-priprema prijedloge odluka koje donosi Vijeće i Skupština DSHV-a,
-utemeljava komisije kao savjetodavna tjela.
Članak 41.
„Predsjednik DSHV-a predstavlja, zastupa i rukovodi strankom.........“
Članak 42.
„Predsjednik DSHV-a:
-vodi politiku stranke, sukladno programskim dokumentima, odlukama Skupštine, Vijeća i Predsjedništva DSHV-a,
-utvrdjuje i iznosi u javnosti političke stavove stranke,
-predlaže Skupštini listu kandidata za predsjedništvo i Vijeće DSHV-a,
-predlaže predsjedništvu listu kandidata za republičke, pokrajinske i lokalne izbore,
-predlaže Vijeću DSHV-a kandidate za dopredsjednike i svog zamjenika,
-potpisuje medjustranačke sporazume i dogovore nakon prihvaćanja od strane vijeća DSHV-a,
-podnosi Skupštini izvešće o radu stranke,
-saziva i predsjedava Vijeću i Predsjedništvu stranke,
-saziva Skupštinu DSHV-a,
-delegira odredjena zaduženja dopredsjednicima i drugim dužnosnicima stranke.“
Napomjena: Gospodine Predsjedniče DSHV-a, Tomislave Žigmanov, Vi samo predlažete..... predlažete.......predlažete.
Poslovnik o radu predsjedništva Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini
Članak 6.
„O pripremanju sjednice predsjedništva staraju se predsjednik DSHV-a, zamjenik predsjednika i dopredsjednici.“
Članak 7.
„Prije saziva sjednice predsjednik DSHV-a se o tome dogovara sa zamjenikom i dopredsjednicima..............“
Članak 8.
„ Sjednice Predsjedništva sazivaju se pismenim putem.
.......................................................
Poziv za sjednicu se dostavlja članovima Predsjedništva najkasnije 7 dana prije dana održavanja sjednice.Iznimno kada postoje opravdani razlozi sjednica može biti sazvana i telefonski, i u tom slučaju ovaj rok može biti i kraći, uz posebno obrazloženje (Poštovani gospodine predsjedniče, Tomislave Žigmanov, može ali ne mora..... govorimo o danima ili danu, a nigde se ne pominju sati....).“
Dopredsjednik DSHVa, Željko Pakledinac, dipl.pravnik
 
 
 
 
 
Powered by WordPress.